Skip to content

ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลทีมที่ลงทะเบียนสมบูรณ์

การแจ้งแก้ไขข้อมูล เมื่อพบว่าข้อมูลผิดพลาด

แจ้งชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) และ ข้อมูลที่ต้องการให้แก้ไข ได้ 2 ช่องทาง

  1. Inbox Facebook
  2. Email -> info@aiaonebilliontrail.run