Skip to content

ภารกิจสภากาชาดไทย

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

รายละเอียดโครงการ

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สภากาชาดไทย เริ่มขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนกระจายไปทั่วประเทศ ด้วยเหตุเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้เด็กนักเรียนชั้นป.1 – ป.6 ขาดทักษะด้านการอ่านและการเขียนจนสูญเสียการเรียนรู้ภาษาไทย

          สภากาชาดไทย จึงได้แสวงหาภาคีการทำงานในรูปคณะทำงานทางวิชาการในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการสอนเสริมภาษาไทย โดยมีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย มูลนิธิรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ,สถาบันรามจิตติ เพื่อร่วมกันคิดค้นหารูปแบบ วิธีการ สร้างเครื่องมือ คู่มือ ตลอดจนแสวงหาแนวทางการสนับสนุนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ โดยการรับสมัครและสรรหาอาสาสมัครไปช่วยครูประจำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน

          นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยังร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ลงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสนับสนุน ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนเป้าหมายดังกล่าวด้วย

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน