Skip to content

การเพิ่มชื่อหรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีม

เพิ่มสมาชิกในทีม

  • ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566 (ไม่มีค่าดำเนินการ)
  • ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566 (มีค่าดำเนินการ 250 บาท/ครั้ง/คน)

เปลี่ยนชื่อสมาชิกในทีม

  • ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566 (ไม่มีค่าดำเนินการ)
  • ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566 (มีค่าดำเนินการ 250 บาท/ครั้ง/คน)

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน