Skip to content

สถานที่จัดงาน

สถานที่รับหมายเลขนักกีฬา (ระยะ AOB100 AOB50 AOB25 AOB10)

สถานที่รับหมายเลขนักกีฬา: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

Google maps : https://goo.gl/maps/axYi7c74mRntPasW9

Race Pack ที่จะได้รับในวันรับหมายเลขนักกีฬา ประกอบด้วย

  • หมายเลขนักกีฬา (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น)
  • เสื้อกิจกรรม (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น)
  • ของที่ระลึก (สำหรับผู้ที่มารับ race pack ตามวัน/เวลาที่กำหนด)
  • ถุง Special Need Bag (สำหรับระยะ AOB100)

สถานที่ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ AOB100

สถานที่ปล่อยตัวระยะ AOB100: ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง

Google maps : https://goo.gl/maps/3UHVLkCYaMFQP6RP8

สถานที่ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ AOB50

สถานที่ปล่อยตัวระยะ AOB50: วัดน้ำบ่อหลวง

Google maps : https://goo.gl/maps/5KmyzVRnyeDV5r6z7

สถานที่ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ AOB25 และ AOB10

สถานที่ปล่อยตัวระยะ AOB25 และ AOB10: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

Google maps : https://goo.gl/maps/axYi7c74mRntPasW9

เสันชัยทุกระยะ (ระยะ AOB100 AOB50 AOB25 AOB10)

เส้นชัย: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

Google maps : https://goo.gl/maps/axYi7c74mRntPasW9

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน