Skip to content

สำหรับนักวิ่งระยะ AOB100

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

B1 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง เชียงใหม่ (จุดปล่อยตัวระยะ AOB100) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)

เวลา : 17:00

ราคาค่าบริการ : 200 บาท

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ราคาค่ารถจะมีการปรับขึ้นเป็น 250 บาท**

——————————————————————————

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

B1 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง เชียงใหม่ (จุดปล่อยตัวระยะ AOB100) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)

เวลา : 02:30

ราคาค่าบริการ : 200 บาท

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ราคาค่ารถจะมีการปรับขึ้นเป็น 250 บาท**

สำหรับนักวิ่งระยะ AOB50

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

B2 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง วัดน้ำบ่อหลวง (จุดปล่อยตัวระยะ AOB50) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เวลา : 07:00

ราคาค่าบริการ : 100 บาท

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ราคาค่ารถจะมีการปรับขึ้นเป็น 150 บาท**

สำหรับผู้ติดตามระยะ AOB100

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

B1 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง เชียงใหม่ (จุดปล่อยตัวระยะ AOB100) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)

เวลา : 17:00

ราคาค่าบริการ : เที่ยวเดียว ราคา 300 บาท / ไป-กลับ ราคา 400 บาท
——————————————————————————

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

B1 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง เชียงใหม่ (จุดปล่อยตัวระยะ AOB100) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)

เวลา : 02:30

ราคาค่าบริการ : เที่ยวเดียว ราคา 300 บาท / ไป-กลับ ราคา 400 บาท

สำหรับผู้ติดตามระยะ AOB50

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

B2 – จาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ถึง วัดน้ำบ่อหลวง (จุดปล่อยตัวระยะ AOB50) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เวลา : 07:00

ราคาค่าบริการ : เที่ยวเดียว ราคา 150 บาท / ไป-กลับ ราคา 200 บาท

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน