Skip to content

การถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรม

การถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565 ได้รับคืนค่าลงทะเบียน 70%
  • ไม่สามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้หลัง 30 กันยายน 2565

  • กรุณาแจ้งความจำนงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน “แบบฟอร์มขอรับคืนค่าลงทะเบียน”
  • การคืนค่าลงทะเบียน จะกระทำโดยการ “โอน” ผ่านธนาคาร กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี อย่างถูกต้องและครบถ้วนนะคะ
  • หลังจากการแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการคืนเงินให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 20 วันทำการ หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน กรุณาติดต่อกลับทางทีมงาน
  • สำหรับท่านที่ได้ทำการขอเปลี่ยนแปลงรายการของการแข่งขันแล้ว จะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนโดยคิดจากค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง
  • สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารในประเทศไทย สามารถขอรับเงินคืนผ่านทาง Paypal ได้ โดยผู้ขอรับค่าลงทะเบียนคืนจะต้องมีบัญชี Paypal โดยทาง Paypal จะมีการหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 5% ด้วย

AIA One Billion trail เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

เอไอเอจึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่งเทรลประเภททีม 4 คน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับประเทศที่มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และอยู่เคียงข้างพี่น้องคนไทยมายาวนาน